RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Zasady przedstawiania informacji handlowych

ZASADY PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI HANDLOWYCH
W COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. W GDAŃSKU
DOTYCZĄCYCH PRODUKTU LECZNICZEGO LUB WYROBU MEDYCZNEGO

Od 13 listopada 2017 roku na terenie COPERNICUS PL Sp. z o.o. obowiązują nowe druki w zakresie tzw. „wizyt przedstawicieli”. Szczegółowe uregulowania znajdują się w Zarządzeniu nr 53/2017/WM Wiceprezesa ds. medycznych Spółki

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady:

  1. Spotkania z osobami uprawnionymi do wystawiania recept oraz szkolenia, prezentacje mogą się odbywać na terenie COPERNICUS PL Sp. z o.o. wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu zgody. Nie mogą utrudniać prowadzenia działalności przez Spółkę. Przed spotkaniem przedstawiciel okazuje personelowi otrzymaną zgodę na spotkanie.
  2. Spotkania z osobami uprawnionymi do wystawiania recept, zatrudnionymi w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, w celu reklamy produktu leczniczego, mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy osób, których dotyczą.
  3. Zabrania się wręczania na terenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. próbek produktów leczniczych/ wyrobów medycznych pacjentom Spółki.
  4. Zgodę dotyczącą oddziałów szpitalnych COPERNICUS PL Sp. z o.o. wydają Dyrektorzy Medyczni poszczególnych placówek (Szpitala im. Mikołaja Kopernika, Szpitala św. Wojciecha. Spotkania odbywają się poza godzinami 7-14.35.
  5. Wizyty przedstawicieli skierowane do personelu Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Przychodni Przyszpitalnej wymagają uzyskania zgody Dyrektora Medycznego WCO/ Kierownika Przychodni. Wizyty przedstawicieli nie mogą odbywać się w gabinetach lekarskich w godzinach przeznaczonych na ordynację lekarską w tym gabinecie.
  6. Wniosek (załącznik nr 1 do Zarządzenia) należy złożyć w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Przedstawiciel składa w kancelarii/ sekretariacie Spółki lub przesyła jako skan kompletnie wypełniony wniosek wraz z upoważnieniem/ pełnomocnictwem wystawionym przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, którą reprezentuje. Wniosek powinien zawierać konkretny termin (datę i godzinę) oraz miejsce spotkania, nazwę reklamowanego produktu/ wyrobu i jego przeznaczenie oraz stwierdzenie potrzeby i uzasadnienie spotkania wyrażone przez kierownika oddziału szpitalnego, którego dotyczy wizyta. Oryginał pełnomocnictwa należy dostarczyć do COPERNICUS PL Sp. z o.o. najpóźniej w dniu prezentacji/ wizyty. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
  7. Spotkania/ prezentacje skierowane wyłącznie do personelu pielęgniarskiego odbywają się po uzyskaniu zgody Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki/ Przełożonej Pielęgniarek.
  8. W przypadku organizowania szkolenia dla personelu COPERNICUS PL Sp. z o.o. stosuje się wniosek dot. szkolenia – załącznik nr 2 do Zarządzenia. Uzyskanie zgody nie wyklucza możliwości pobrania opłaty przez COPERNICUS PL Sp. z o.o. od firmy organizującej szkolenie z tytułu wynajęcia sali.


Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 10.10.2018
Wprowadził: Daniel Hałoń
Dokument z dnia: 15.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 960
Wersja do druku