RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2020, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Częściowe rozstrzygnięcie - Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla personelu medycznego z dn. 15.06.2020


Ogłoszenie o częściowym rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 44/2020 z dnia 15.06.2020r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że:

na poniższe jednostki organizacyjne zostali wybrani następujący Oferenci:

Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
• Adrianna Siwiecka, Elbląg
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
• Bartłomiej Bruhnke, Kniewo
• Adam Christow, Gdańsk
Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
• Marta Bałbatun, Gdańsk
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gdańsku
• Justyna Bathis, Starogard Gdański
Oddział Otolaryngologiczny Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
• Alicja Maciejewska, Gdańsk
• Kamila Bera, Różyny
• Kinga Burkacka, Gdańsk
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
• Agnieszka Mołoń, Gdańsk
• Monika Mikółko, Gdynia
Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
• Hanna Drobny, Grudziądz
• Ewa Tunowska, Grudziądz
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
• Anna Giebler, Gdańsk
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
• Rafał Wójcik, Gdańsk

Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
• Małgorzata Wygonna, Elbląg
Oddział Neurologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
• Anna Glass, Przywidz

brak złożonych Ofert na jednostki organizacyjne:

Kliniczne jednostki organizacyjne Spółki dla położnych w zakresie: świadczenie usług medycznych.
Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku – Zakład Rehabilitacji przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku.


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 15.06.2020r.
dla
PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty na:

1.Kliniczne jednostki organizacyjne Spółki dla pielęgniarek, pielęgniarek anestezjologicznych, pielęgniarek operacyjnych, ratowników medycznych w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 8 000 h.
2.Kliniczne jednostki organizacyjne Spółki dla położnych w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 432 h.
3.Blok Operacyjny Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku dla technika elektroradiologii/elektroradiologa w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 220 h.
4.Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku – Zakład Rehabilitacji przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku dla fizjoterapeutów, w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 360 h.
5.Oddział Neurologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku dla fizjoterapeutów, w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 90 h.

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie ……………….” – w terminie do 23.06.2020r., do godz. 12.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                       Zarząd
                                                                                       COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5 . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 . Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11 Spółka objęta jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy pielęgniarka/położna
 2. Formularz ofertowy ratownik medyczny
 3. Formularz ofertowy fizjoterapeuta
 4. Formularz ofertowy technik elektroradiologii/elektroradiolog
 5. Oświadczenie
 6. Regulamin konkursu
 7. Zał. Nr 1 do Regulaminu
 8. Pielęgniarka/położna – wzór umowy
 9. Ratownik medyczny – wzór umowy
 10. Fizjoterapeuta CRL – wzór umowy
 11. Fizjoterapeuta Oddział – wzór umowy
 12. Technik elektroradiologii/elektroradiolog – wzór umowy
 13. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki
 14. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków położnej
 15. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
 16. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
 17. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej
 18. Zał. Nr 2 - finansowy

Opublikował: Magdalena Kmieciak
Publikacja dnia: 15.06.2020
Dokument oglądany razy: 511