RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

23.06.2020

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 ogłasza  przetarg na najem 132,90m² powierzchni usytuowanej w budynku Wojewódzkiego Centrum Onkologii.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej przy posesji al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00227041/9.

 3. Powierzchnia będąca przedmiotem najmu przeznaczona jest na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i posiada warunki lokalowe oraz techniczne konieczne do prowadzenia działalności aptecznej.

 4. Lokal będący przedmiotem najmu nie spełnia warunków lokalizacji apteki ogólnodostępnej określonych w art. 99 ust. 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Najemca, w celu możliwości prowadzenia apteki w przedmiocie najmu, będzie zobowiązany do uzyskania w trybie art. 99 ust. 3e-h ww. ustawy zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w art. 99 ust. 3b ustawy. Najemca będzie zobowiązany też do złożenia wniosków o wydanie opinii, o których mowa w art. 99 ust. 3f ustawy, w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu.

 5. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do upływu 5 lat od dnia wydania Najemcy przedmiotu umowy. Przedmiot umowy najmu zostanie Najemcy wydany w dniu następnym po otrzymaniu przez Wynajmującego od Najemcy ostatecznej decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie apteki. W przypadku nieuzyskania przez Najemcę zezwolenia na prowadzenie apteki w terminie 4 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 6. Najemca będzie zobowiązany do informowania Copernicus PL Sp. z o.o. – Kierownika Działu Logistyki (bchodkowska@copernicus.gda.pl) każdorazowo o złożeniu stosownych wniosków wymaganych procedurą wskazaną w pkt 4 powyżej oraz o uzyskanych w ich wyniku orzeczeniach.

 7. Cena wywoławcza za 1m² wynosi 157,50 złotych netto.

 8. Oferent przystępując do przetargu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą cenową:

  1. aktualne zaświadczenie o wpisie do KRS, lub ewidencji działalności gospodarczej;

  2. oświadczenie o zapoznaniu się z:
   • wzorem umowy,

   • warunkami lokalowymi,

   • „Regulaminem przeprowadzania przetargów na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Copernicus PL Sp. z o.o.;

  3. pełnomocnictwo – jeżeli w postępowaniu przetargowym podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika.

 9. Informacji na temat przetargu udziela Dział Logistyki / Sekcja Zabezpieczenia i Obsługi Dostawców COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 budynek nr 10, tel.: 58/ 76 40 354.

 10. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 30.06.2020 w godz. 12.00 przy al. Zwycięstwa 31/32.

 11. Oferty cenowe w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem DZIAŁ LOGISTYKI „Konkurs ofert na najem powierzchni 132,90m² - Apteka ogólnodostępna”, należy składać do 02.07.2020r w Kancelarii Spółki COPERNICUS PL Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, budynek nr 10, do godz.9.00.

 12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020r w Sali konferencyjnej przy Sekretariacie Spółki COPERNICUS PL Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, budynek nr 10, pokój 101, godz. 9.10.

 13. Ogłoszenie wyników postępowania wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku nr 10, II piętro, w dniu 08.07.2020r.

 14. Komisja przetargowa ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny oferentom.

Załączniki:

Opublikował: Tomasz Gratkiewicz
Publikacja dnia: 23.06.2020

Liczba odsłon: 246
« inne aktualności